Tag Archives: Phước Hạnh Thiêng Liêng (2)–Ê-phê-sô 1:7-10

Phước Hạnh Thiêng Liêng (2)–Ê-phê-sô 1:7-10

Phước Hạnh Thiêng Liêng (2) Ê-phê-sô 1:7-10 “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng” (câu …

Read More »