Tag Archives: Phước Lành Cho Người Trung Tín–Châm-ngôn 28:20

Phước Lành Cho Người Trung Tín–Châm-ngôn 28:20

Phước Lành Cho Người Trung Tín Châm-ngôn 28:20 “Người thành thực sẽ được phước lành nhiều” (câu 20a BTT). “Người trung tín sẽ được nhiều phước lành” (câu 20a BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy trong Châm Ngôn 28:20 cho biết ai sẽ nhận được nhiều phước lành? Còn …

Read More »