Tag Archives: RADIO MANA THUỘC LINH – PHẦN 228: HAI MÔN ĐỒ ÂM THẦM

RADIO MANA THUỘC LINH – PHẦN 228: HAI MÔN ĐỒ ÂM THẦM

RADIO MANA THUỘC LINH – PHẦN 228: HAI MÔN ĐỒ ÂM THẦM Bởi Radio Mana Thuộc Linh 06/01/2024 30 đọc Kinh thánh: Ma-thi-ơ 27:57-61 57 Đến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Đức Chúa Jêsus, 58 đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. …

Read More »