Tag Archives: Sống Đắc Thắng Nhờ Quyền Năng Chúa–I Sử-ký 18:1-6

Sống Đắc Thắng Nhờ Quyền Năng Chúa–I Sử-ký 18:1-6

Sống Đắc Thắng Nhờ Quyền Năng Chúa I Sử-ký 18:1-6 18:1 Sau việc ấy, Đa-vít đánh dân Phi-li-tin, bắt phục chúng nó; và đoạt lấy khỏi tay chúng nó thành Gát và các hương thôn nó. 18:2 Người cũng đánh Mô-áp; dân Mô-áp bèn phục dịch Đa-vít, và tiến cống …

Read More »