Tag Archives: SỐNG GIẢ HÌNH

SỐNG GIẢ HÌNH, LÀM BỘ THẲNG NGAY!

THƠ SỐNG GIẢ HÌNH, LÀM BỘ THẲNG NGAY! (Dựa theo Sách Giăng 8: 1-11) Thầy Thông Giáo, người Pha-ri-si Ngồi trên ngôi cao khó ai bì (1) Dẫn đến cho Chúa một người nữ Phạm tội tà dâm đáng khinh khi… Theo luật Môi-se rất rõ ràng Bà phạm tội …

Read More »