Tag Archives: Sống Gương Mẫu — Nê-hê-mi 5:14-19

Sống Gương Mẫu — Nê-hê-mi 5:14-19

Sống Gương Mẫu Nê-hê-mi 5:14-19 “Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân chúng cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực, và rượu, trừ ra bốn mươi siếc-lơ bạc; đến đỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân chúng nữa. Nhưng tôi không có …

Read More »