Tag Archives: Sống Hòa Hợp Trong Tình Yêu–Cô-lô-se 3:12-14

Sống Hòa Hợp Trong Tình Yêu–Cô-lô-se 3:12-14

Sống Hòa Hợp Trong Tình Yêu Cô-lô-se 3:12-14   Câu gốc: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi kêu gọi con dân Chúa sống hòa hợp trong tình …

Read More »