Tag Archives: Sống Sai Mục Đích — Giê-rê-mi 41:4-10

Sống Sai Mục Đích — Giê-rê-mi 41:4-10

Ngày 22 Sống Sai Mục Đích Giê-rê-mi 41:4-10 41:4 Ngày thứ hai sau khi người đã giết Ghê-đa-lia, chưa ai biết sự đó, 41:5 thì có tám mươi người cạo râu, mặc áo rách, tự cắt mình, từ Si-chem, Si-lô, Sa-ma-ri mà đến, cầm những của lễ chay và nhũ …

Read More »