Tag Archives: Sống Sáng Danh Chúa Trong Nghịch Cảnh–Gióp 14:1-6

Sống Sáng Danh Chúa Trong Nghịch Cảnh–Gióp 14:1-6

  Sống Sáng Danh Chúa Trong Nghịch Cảnh Gióp 14:1-6 “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận định thế nào về …

Read More »