Tag Archives: Sống Sáng Danh Đức Chúa Trời–I Cô-rinh-tô 6:15-20

Sống Sáng Danh Đức Chúa Trời–I Cô-rinh-tô 6:15-20

Sống Sáng Danh Đức Chúa Trời I Cô-rinh-tô 6:15-20   Câu gốc: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc …

Read More »