Tag Archives: Sống Thật Lòng–Gióp 13:1-12

Sống Thật Lòng–Gióp 13:1-12

Sống Thật Lòng Gióp 13:1-12 “Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi, các ngươi vừa ý điều đó sao? Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao?” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp chỉ cho các bạn ông thấy những sai trật nào …

Read More »