Tag Archives: Sống Thử–Sáng-thế Ký 2:18-24

Sống Thử–Sáng-thế Ký 2:18-24

Sống Thử Sáng-thế Ký 2:18-24 2:18 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. 2:19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn …

Read More »