Tag Archives: Sống Trọn Theo Luật Pháp–Ma-thi-ơ 5:17-26

Sống Trọn Theo Luật Pháp–Ma-thi-ơ 5:17-26

Sống Trọn Theo Luật Pháp Ma-thi-ơ 5:17-26 5:17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. 5:18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì …

Read More »