Tag Archives: Sống Trong Cam Kết–Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12-16

Sống Trong Cam Kết–Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12-16

Ngày 14 Sống Trong Cam Kết Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12-16 10:12 Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục …

Read More »