Tag Archives: Sống Trong Giao Ước Mới–I Cô-rinh-tô 11:25

Sống Trong Giao Ước Mới–I Cô-rinh-tô 11:25

Sống Trong Giao Ước Mới I Cô-rinh-tô 11:25 11:25 Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. 1 Cô-rinh-tô 11:25 …

Read More »