Tag Archives: Sống Vui Lòng Chúa — Châm-ngôn 16:1-9

Sống Vui Lòng Chúa — Châm-ngôn 16:1-9

Ngày 22 Sống Vui Lòng Chúa Châm-ngôn 16:1-9 16:1 Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến. 16:2 Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. 16:3 …

Read More »