Tag Archives: Sự Giàu Có Của Vua Sa-lô-môn — II Sử-ký 9:13-21

Sự Giàu Có Của Vua Sa-lô-môn — II Sử-ký 9:13-21

Ngày 23 Sự Giàu Có Của Vua Sa-lô-môn II Sử-ký 9:13-21 9:13 Vàng mà vua Sa-lô-môn nhận được mỗi năm cân đến sáu trăm bảy mươi ta lâng, 9:14 không kể vàng mà các nhà buôn bán, kẻ buôn bán rong đem vào, cùng vàng và bạc mà các vua …

Read More »