Tag Archives: Sự Khôn Ngoan

Sự Khôn Ngoan

  Sự Khôn Ngoan I Cô-rinh-tô 1:30-31 “…Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến …

Read More »