Tag Archives: Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời–Gióp 11:5-12

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời–Gióp 11:5-12

  Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời Gióp 11:5-12 “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, …

Read More »