Tag Archives: Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời–I Cô-rinh-tô 2:6-9

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời–I Cô-rinh-tô 2:6-9

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời I Cô-rinh-tô 2:6-9 “Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:24b). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan thuộc về đời này khác …

Read More »

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời–I Cô-rinh-tô 2:6-9

Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời I Cô-rinh-tô 2:6-9 “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ …

Read More »