Tag Archives: Sự Khôn Ngoan Của Vua Sa-lô-môn — II Sử-ký 9:22-28

Sự Khôn Ngoan Của Vua Sa-lô-môn — II Sử-ký 9:22-28

Ngày 24 Sự Khôn Ngoan Của Vua Sa-lô-môn II Sử-ký 9:22-28 9:22 Ấy vậy, vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan. 9:23 Các vua trên đất đều cầu thấy mặt Sa-lô-môn, đặng nghe sự khôn ngoan của người mà Đức Chúa Trời đã để trong …

Read More »