Tag Archives: Sự Kính Sợ Đức Giê-hô-va –Châm-ngôn 1:1-9

Sự Kính Sợ Đức Giê-hô-va –Châm-ngôn 1:1-9

Ngày 5 Sự Kính Sợ Đức Giê-hô-va Châm-ngôn 1:1-9 1:1 Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên: 1:2 Đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, Cùng phân biệt các lời thông sáng; 1:3 Để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự …

Read More »