Tag Archives: Sự thờ phượng Cơ Đốc có ý nghĩa gì?

Sự thờ phượng Cơ Đốc có ý nghĩa gì?

CÂU HỎI Sự thờ phượng Cơ Đốc có ý nghĩa gì? TRẢ LỜI Ý nghĩa của từ Hy Lạp trong Tân Ước hầu như thường dịch chữ “thờ phượng” (proskuneo) là “hạ mình xuống trước” hay “cuối đầu xuống trước.” Thờ phượng là một thái độ của tinh thần. Vì …

Read More »