Tag Archives: Sự Thờ Phượng Hài Lòng Chúa–II Sử-ký 2:1-4

Sự Thờ Phượng Hài Lòng Chúa–II Sử-ký 2:1-4

Sự Thờ Phượng Hài Lòng Chúa II Sử-ký 2:1-4 2:1 Vả, Sa-lô-môn định cất một cái đền cho danh Đức Giê-hô-va, và một cái cung cho nước mình. 2:2 Sa-lô-môn bèn lựa bảy vạn người bưng gánh, tám vạn người thợ đẽo đá trên núi, và ba ngàn sáu trăm …

Read More »