Tag Archives: Sức Mạnh Chiến Thắng

Sức Mạnh Chiến Thắng

Sức Mạnh Chiến Thắng Các Quan Xét 3:7-11 “Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Ít-ra-ên, và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va… khiến cho người thắng Cu-san-Ri-sa-tha-im” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã làm gì khiến Đức Chúa Trời nổi giận? Họ phải …

Read More »