Tag Archives: Tại sao Chúa lại làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng?

Tại sao Chúa lại làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng?

CÂU HỎI Tại sao Chúa lại làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng? TRẢ LỜI Trong sách Xuất Ê-díp-tô 7:3-4 nói rằng, “Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ê-díp-tô. Nhưng Pha-ra-ôn sẽ chẳng nghe các ngươi đâu; ta sẽ tra …

Read More »