Tag Archives: Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?   I Sử Ký 29:23: “Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha người, và người được hưng thạnh; cả Y-sơ-ra-ên đều vâng theo lệnh người.” Câu hỏi: Tại sao vua Sa-lô-môn ngồi …

Read More »

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?   I Sử Ký 29:23: “Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha người, và người được hưng thạnh; cả Y-sơ-ra-ên đều vâng theo lệnh người.” Câu hỏi: Tại sao vua Sa-lô-môn ngồi …

Read More »

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?   I Sử Ký 29:23: “Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha người, và người được hưng thạnh; cả Y-sơ-ra-ên đều vâng theo lệnh người.” Câu hỏi: Tại sao vua Sa-lô-môn ngồi …

Read More »

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?

Tại sao con người ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời?   I Sử Ký 29:23: “Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha người, và người được hưng thạnh; cả Y-sơ-ra-ên đều vâng theo lệnh người.” Câu hỏi: Tại sao vua Sa-lô-môn ngồi …

Read More »