Tag Archives: Tận Cùng Của Sự Vâng Phục

Tận Cùng Của Sự Vâng Phục

Tận Cùng Của Sự Vâng Phục Mác 14:32-42 “Ngài rằng: A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén này khỏi Con; nhưng không theo điều Con muốn, mà theo điều Cha muốn” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu đi đến vườn …

Read More »