Tag Archives: Thái Độ Đối Với Chúa–Châm-ngôn 8:27-31

Thái Độ Đối Với Chúa–Châm-ngôn 8:27-31

Thái Độ Đối Với Chúa Châm-ngôn 8:27-31 8:27 Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. 8:28 Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững chắc, 8:29 Định …

Read More »