Tag Archives: Thái Độ Đúng Đắn Trong Sự Thờ Phượng Chúa

Thái Độ Đúng Đắn Trong Sự Thờ Phượng Chúa

Thái Độ Đúng Đắn Trong Sự Thờ Phượng Chúa Thờ phượng không được xem là một thì giờ để bạn nhận được một cái gì cho chính bạn. Mà đó là thì giờ bạn dâng chính bạn cho Đức Chúa Trời vì thế Ngài sẽ nhận được một cái gì …

Read More »