Tag Archives: Thắng Sự Thử Thách

Thắng Sự Thử Thách

  Thắng Sự Thử Thách Gióp 2:7-10 “Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình” …

Read More »