Tag Archives: THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 185

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 185

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 185 Đáp án bài 184: 1831.d  1832.d  1833.a  1834.b  1835.c  1836.c  1837.d  1838.a  1839.d  1840.d In Bài học: TKTN – Bài 185 Bài 185 – Giê-rê-mi 43-52 Khi Giê-rê-mi đã thuật hết cho cả dân-sự mọi lời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng …

Read More »