Tag Archives: Thanh Lọc Tuyển Dân — Xuất Ê-díp-tô Ký 32:25-29

Thanh Lọc Tuyển Dân — Xuất Ê-díp-tô Ký 32:25-29

Ngày 28 Thanh Lọc Tuyển Dân Xuất Ê-díp-tô Ký 32:25-29 32:25 Vả, Môi-se thấy dân sự buông lung, vì A-rôn để họ buông lung, đến đỗi bị sỉ nhục trong vòng các thù nghịch, 32:26 thì người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng: Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, …

Read More »