Tag Archives: Thiên Đàng và Chúa Jesus

Người cận tử thấy địa ngục, Thiên Đàng và Chúa Jesus

Người cận tử thấy địa ngục, Thiên Đàng và Chúa Jesus Thêm một người cận tử thấy địa ngục, Thiên Đàng và Chúa Jesus Đại dịch coronavirus đã tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của người dân Haiti, khiến những người vô tín bắt đầu tin nhận Chúa. Jim …

Read More »