Tag Archives: Thờ Phượng Và Dâng Hiến — Ma-thi-ơ 2:1-12

Thờ Phượng Và Dâng Hiến — Ma-thi-ơ 2:1-12

Ngày 21 Thờ Phượng Và Dâng Hiến Ma-thi-ơ 2:1-12 2:1 Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2:2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta …

Read More »