Tag Archives: Thời Gian Để Hoàn Tất–Công Vụ 14:21-28 ( Việt & Anh )

Thời Gian Để Hoàn Tất–Công Vụ 14:21-28 ( Việt & Anh )

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  30/12/2017 Thời Gian Để Hoàn Tất Công Vụ 14:21-28   New Vietnamese Bible (NVB) Trở Về An-ti-ốt 21 Họ truyền bá Phúc Âm trong thành ấy, khiến nhiều người tin Chúa. Rồi quay lại Lít-tra, Y-cô-ni và An-ti-ốt, 22 các sứ đồ củng cố tinh thần các môn …

Read More »