Tag Archives: Thông Công Trong Sự Hiệp Nhất — Ê-phê-sô 4:1-6

Thông Công Trong Sự Hiệp Nhất — Ê-phê-sô 4:1-6

Ngày 4 Thông Công Trong Sự Hiệp Nhất Ê-phê-sô 4:1-6 4:1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 4:2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, …

Read More »