Tag Archives: THỨ BẢY

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Bảy, ngày 14/5/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Bảy, ngày 14/5/2022 Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25  25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Kính mời …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Bảy, ngày 7/5/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Bảy, ngày 7/5/2022 Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25  25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Kính mời …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Bảy, ngày 30/4/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Bảy, ngày 30/4/2022 Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25  25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Kính mời …

Read More »