Tag Archives: Thuận Phục Thẩm Quyền–I Cô-rinh-tô 14:33-35

Thuận Phục Thẩm Quyền–I Cô-rinh-tô 14:33-35

Thuận Phục Thẩm Quyền I Cô-rinh-tô 14:33-35 14:33 Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, 14:34 đờn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em: họ …

Read More »