Tag Archives: Thức Ăn

Thức Ăn, Thân Thể, Và Linh Hồn–I Cô-rinh-tô 6:13-14

Thức Ăn, Thân Thể, Và Linh Hồn I Cô-rinh-tô 6:13-14   Câu gốc: “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy” (Rô-ma 14:17). Câu hỏi suy ngẫm: Mối liên hệ giữa các yếu tố …

Read More »