Tag Archives: Thức Ăn của Chúa

Thức Ăn của Chúa

Giăng 4:27-42 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (Giăng 4:34). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã nói gì khi các môn đệ khẩn mời Ngài ăn trưa? Các môn đệ …

Read More »