Tag Archives: Tìm Cầu Chúa Trước Tiên–Gióp 33:31-33

Tìm Cầu Chúa Trước Tiên–Gióp 33:31-33

Tìm Cầu Chúa Trước Tiên Gióp 33:31-33   Câu gốc: “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi” (Thi Thiên 32:8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu khuyên dạy ông Gióp thế nào? Tại sao ông …

Read More »