Tag Archives: Tìm Cầu Sự Công Chính — Châm-ngôn 21:20-21

Tìm Cầu Sự Công Chính — Châm-ngôn 21:20-21

Ngày 26 Tìm Cầu Sự Công Chính Châm-ngôn 21:20-21 21:20 Có bửu vật và dầu trong nhà người khôn ngoan; Nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi. 21:21 Người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công bình, và tôn trọng. Châm-ngôn …

Read More »