Tag Archives: Tin Cậy Và Kính Sợ Chúa–Châm-ngôn 3:5-8

Tin Cậy Và Kính Sợ Chúa–Châm-ngôn 3:5-8

Tin Cậy Và Kính Sợ Chúa Châm-ngôn 3:5-8 3:5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 3:6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 3:7 Chớ khôn ngoan …

Read More »