Tag Archives: Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời     Từ bài giảng luận “Đứng Trên Lời Hứa” CN March 04, 2018 – Hội Thánh North Hollywood Hỡi Chúa Giê-hô-va! Ngài là Đức Chúa Trời, và các lời của Ngài là chân thật; Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa làm cho nó …

Read More »

Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời Từ bài giảng luận “Đứng Trên Lời Hứa” CN March 04, 2018 – Hội Thánh North Hollywood Hỡi Chúa Giê-hô-va! Ngài là Đức Chúa Trời, và các lời của Ngài là chân thật; Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa làm cho nó những ơn …

Read More »

Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời Giăng 11:38-40 “Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-thê đã nói gì khi Chúa bảo lăn tảng đá …

Read More »