Tag Archives: Tin Mừng Cho Người Nghèo

Tin Mừng Cho Người Nghèo

Lu-ca 4:16-21; Lu-ca 7:21-22 “Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho người nghèo; Ngài đã sai Ta để rao cho người bị cầm được tha, người mù được sáng, người bị hà hiếp được tự do; và để đồn …

Read More »