Tag Archives: Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh –Giăng 20:11-18

Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh –Giăng 20:11-18

Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh Giăng 20:11-18 20:11 Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ, 20:12 thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa …

Read More »