Tag Archives: Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh

Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh

Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh Giê-rê-mi 5:22-25 “Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những phước hạnh nào đã được kể đến trong những câu Kinh …

Read More »