Tag Archives: Trách Nhiệm Chăn Bầy — Giê-rê-mi 13:17-22

Trách Nhiệm Chăn Bầy — Giê-rê-mi 13:17-22

Trách Nhiệm Chăn Bầy Giê-rê-mi 13:17-22 13:17 Nếu các ngươi chẳng nghe, linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn rơi, vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi. 13:18 Hãy tâu cùng vua và thái hậu …

Read More »