Tag Archives: Trách Nhiệm Cộng Đồng — Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:1-9

Trách Nhiệm Cộng Đồng — Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:1-9

Ngày 14 Trách Nhiệm Cộng Đồng Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:1-9 21:1 Khi nào trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, người ta gặp một người nam bị giết, nằm sải trên đồng, chẳng biết ai đã giết, 21:2 thì các trưởng lão và quan …

Read More »